Έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία σε θέματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, η εταιρεία μας αναλαμβάνει και τη διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μεγάλης κλίμακας, πέρα των μεμονωμένων βιομηχανιών.

Από το 2013, η Hellas Environment έχει αναλάβει την λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Πάτρας. Η βιομηχανική ζώνη περιλαμβάνει εταιρείες μικρής ή μεγάλης κλίμακας, μικρότερων ή μεγαλύτερων ποσοτήτων παραγόμενων υγρών αποβλήτων που χρήζουν επεξεργασίας. Το σύνολο των ποσοτήτων αυτών επεξεργάζεται επιτυχώς σε ειδική εγκατάσταση δυναμικότητας 15.000  m3/d.

Η διαδικασία της επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων ξεκινά με την ενσχάρωση για τη συγκράτηση και απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από το υγρό απόβλητο. Ακολουθεί διόρθωση του pH σε κατάλληλες τιμές, και η πορεία του αποβλήτου προς βιολογική επεξεργασία, όπου η βιομάζα αποικοδομεί και απομακρύνει οργανική ύλη και άλλα στοιχεία. Ακολουθεί μια συστοιχία δεξαμενών καθίζησης για την κατακρήμνιση και απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών με μορφή πυκνής ιλύος, και χλωρίωση του υπερκείμενου, επεξεργασμένου υγρού, με στόχο την απολύμανση της εκροής. Η παραγόμενη ιλύς χωνεύεται και σταθεροποιείται υπό κατάλληλες συνθήκες και, τελικά, αφυδατώνεται.

 

Δεξαμενή καθίζησης
Δεξαμενή καθίζησης
Δεξαμενή αερισμού
Δεξαμενή αερισμού

Πέρα της λειτουργίας και της συντήρησης την εγκατάστασης επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων, η εταιρεία μας έχει αναλάβει και την λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας. Η παροχή νερού προέρχεται από 9 γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 50-110  m3/d και διανέμεται σε έκταση 16 km2 (4000 acre).

Οι πραγματοποιούμενες εργασίες περιλαμβάνουν την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης σε όλη της έκτασή του, καθώς και την καταγραφή των επιμέρους παροχών.  Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται περιοδικά στον εξοπλισμό του υποβρύχιου αντλητικού συστήματος και των μονο-αντλιών που το εξυπηρετούν, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, όπως στα ροόμετρα και τον ηλεκτρολογικό πίνακα του αντλιοστασίου, στις επιφανειακές φυγοκεντρικές αντλίες και τις λοιπές αντλίες των λυμάτων. Σημαντική είναι και η σωστή εγκατάσταση ροομέτρων στις επιμέρους γεωτρήσεις, καθώς η καταγραφή των ροομέτρων, των κρουνών και των τυχόντων απωλειών που αυτά παρουσιάζουν.

 

Βάνα
Μετρητής χλωρίου