Κατασκευές

Η Hellas Environment αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και νερού αστικής ή βιομηχανικής χρήσης ή αναβάθμιση/επέκταση των υπαρχόντων. Στόχος είναι η εύρεση λύσης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, συνδυάζοντας τη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) για την επίτευξη υψηλών ποσοστών απόδοσης σε μια οικονομικά βιώσιμη πρόταση.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Η Hellas Environment, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Αστικά Λύματα

Η Hellas Environment αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων για περιοχές μη συνδεδεμένες στο αστικό δίκτυο αποχέτευσης ή για την κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Επεξεργασία Νερού Βιομηχανικής και Αστικής Χρήσης

Η Hellas Environment εστιάζει στην κάλυψη της ανάγκης νερού πανελλαδικά και διεθνώς, για την προστασία αυτού του πολύτιμου πόρου.