Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής ή/και λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και σε υποδομές ύδρευσης, δικής μας κατασκευής ή άλλης κατασκευαστικής εταιρείας. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης σε ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στο πεδίο δραστηριοτήτων μας, περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος και διεκπεραίωσης φακέλων και μελετών.

Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης

Η Hellas Environment προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, και οποιασδήποτε εφαρμοζόμενης τεχνολογίας, με στόχο την εύρυθμη, αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία της εγκατάστασης. Όμοιες υπηρεσίες προσφέρονται και σε συστήματα ύδρευσης. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται είτε σε εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από την εταιρεία μας, είτε άλλης κατασκευάστριας εταιρείας. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την λειτουργία και την συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μεμονωμένα ή συνδυασμένα.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Η Hellas Environment αναλαμβάνει τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Αστικά Λύματα

Η Hellas Environment προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης, παρέχοντας την σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται

Υποδομές Ύδρευσης

Η Hellas Environment έχει συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η/Μ - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Η Hellas Environment εξασφαλίζει την συντήρηση καθώς και τον έλεγχο των Η/Μ – Υδραυλικών εγκαταστάσεων

Κατασκευές

Η Hellas Environment αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αστικών λυμάτων και νερού αστικής ή βιομηχανικής χρήσης ή αναβάθμιση/επέκταση των υπαρχόντων. Στόχος είναι η εύρεση λύσης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, συνδυάζοντας τη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) για την επίτευξη υψηλών ποσοστών απόδοσης σε μια οικονομικά βιώσιμη πρόταση.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Η Hellas Environment, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Αστικά Λύματα

Η Hellas Environment αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων για περιοχές μη συνδεδεμένες στο αστικό δίκτυο αποχέτευσης ή για την κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Επεξεργασία Νερού Βιομηχανικής και Αστικής Χρήσης

Η Hellas Environment εστιάζει στην κάλυψη της ανάγκης νερού πανελλαδικά και διεθνώς, για την προστασία αυτού του πολύτιμου πόρου.

Υπηρεσίες Συμβούλου

Υπηρεσίες Συμβούλου

Η Hellas Environment αναλαμβάνει την λεπτομερή εξέταση όλων των παραμέτρων, με στόχο την βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση. Παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος από ειδικευμένους συνεργάτες για οποιοδήποτε πρόβλημα

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Η επεξεργασία των λυμάτων διαφέρει ανάλογα με την πηγή παραγωγής τους, η οποία μπορεί να είναι βιομηχανική δραστηριότητα ή αστικής φύσης. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται επιλέγονται βάση της επιθυμητής προς απομάκρυνση παραμέτρου