Η Hellas Environment διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε περιβαλλοντικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες αναλαμβάνοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο τομέα για περισσότερα από 10 έτη.
Στους τομείς των εργασιών της, η Hellas Environment πέρα από το κατασκευαστικό κομμάτι, συμπεριλαμβάνει και την εκπόνηση Περιβαλλοντικών, Μεταλλευτικών και Γεωτεχνικών μελετών. Η εταιρεία έπειτα από έρευνα και καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης στην περιοχή ενδιαφέροντος, επιμελείται τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος και προτάσεων, καθώς και τον έλεγχο και παράδοση της μελέτης. Τέλος, με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή του έργου ή ακόμα και να προσφέρει μεμονωμένα υπηρεσίες μελετητικής υποστήριξης.

Η ενεργή παρουσία μας σε μεταλλευτικά και περιβαλλοντικά έργα και η συνεργασία μας με εταιρίες κατασκευής και μελέτης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μας έχουν προσφέρει την εμπειρία και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά και μεταλλευτικά ζητήματα, καλύπτοντας μεγάλο εύρος εργασιών, όπως:
• καταγραφή ισχύουσας κατάστασης – Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
• έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων – Τροποποίηση ΑΕΠΟ
• μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• μελέτες αποκατάστασης προσβεβλημένων χώρων μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων
• σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων
• μεταλλευτικές μελέτες

Το στάδιο της μελέτης ενός έργου αποτελεί  το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την υλοποίησή του. Η Hellas Environment διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ικανό και πλήρως ενημερωμένο ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μελετητικού τομέα, και εξειδικεύεται στα εξής:

  • εκπόνηση περιβαλλοντικών και μεταλλευτικών μελετών
  • μελέτες αποκατάστασης μεταλλευτικών και λατομικών χώρων
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
  • έρευνα πεδίου (υπαίθριες και υπόγειες γεωτρήσεις, γεωτεχνικά έργα)
  • επίβλεψη έργων μεταλλείων, σηράγγων και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων