Η Hellas Environment, διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, κατασκευάζοντας έργα τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα για περισσότερα από 10 έτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχοντας βαθιά εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση υγρών αποβλήτων στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, αναλαμβάνει τον εκ νέου σχεδιασμό, την κατασκευή ή/και την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της επιχείρησης.

Η παραγωγή και το εμπόριο ιχθύων αποτελεί μέρος της εθνικής μας οικονομίας.

Η Hellas Environment στηρίζει τη δραστηριότητα αυτή και με σεβασμό στο περιβάλλον αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική δραστηριότητα. Η έμπειρη ομάδα μηχανικών και τεχνικών στοχεύει στη μέγιστη απόδοση και την απλή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, με το μικρότερο λειτουργικό κόστος.

Υγρά απόβλητα παράγονται σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως:

 • Στους ιχθυογενετικούς σταθμούς,κατά τη φάση της εκτροφής των ιχθύων
 • Στο στάδιο της συσκευασίας των ιχθύων προς αποστολή στους προμηθευτές-καταναλωτές
 • Από την έκπλυση των διχτυών

Και ενδεικτικά είδη αποβλήτων από τις παραπάνω διαδικασίες είναι:

 • Απόβλητα προϊόντων μεταβολισμού
 • Υπολείμματα ιχθυοτροφών
 • Υγρά απόβλητα από την απεντέρωση, απολέπιση, τον τεμαχισμό και τη φιλετοποίηση των ιχθυών
 • Θαλασσινό νερό με μεγάλες συγκεντρώσεις χαλκού από τα δίχτυα

Ενδεικτικός εξοπλισμός, ειδικά επιλεγμένος για θαλασσινό νερό, που παρέχεται σε σχετικές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ιχθυοκαλλιεργιών-συσκευαστηρίου ιχθυών είναι:

 • Στροφοκόσκινα για συγκράτηση λεπιών και λοιπών στερεών
 • Φίλτρα άμμου και ενεργού άνθρακα για διαύγαση της απορροής
 • Μονάδες μεμβρανών για υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά απορροής
 • Φιλτρόπρεσσα για αφυδάτωση της παραγόμενης ιλύος και μείωση του όγκου της